×

Внимание

There is no category chosen or category doesn't contain any items
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 
«Бизнес қауымдастығына арналған жеңілдіктер» !!!

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кіріс комитеті қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды дамытуды және деректерді тіркеу және беру функциясы бар бақылау-касса машинасын немесе үш құрамдасты интеграцияланған жүйеніпайдалануды ынталандыру мақсатында 2019 жылғы 2 сәуірдегі № 241-VI «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бизнес-ортаны дамыту және сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан әріСалық кодексі) өзгерістер мен толықтыруларға енгізілгенін, салықтөлеушілердің назарына жеткізеді.

       Салық кодексінің 686 және 687-баптарының 2-1-тармағымен патент немесе оңайлатылған декларация негізіндегі арнулы салық режимін пайдаланатын дара кәсіпкерлер 2019 жыл бойы сатып алынған деректерді тіркеу және беру функциясы бар бір бақылау-касса машинасының құнын немесе 2019 жылғы 1 қаңтар мен 2021 жылғы 1 қаңтар аралығында сатып алынған үш құрамдасты интеграцияланған жүйе құнын жеке табыс салығының сомасын 60 000 теңгесомасында, бірақ есептелген салық сомасының 50 пайызынан аспайтын мөлшерде азайту көзделген.

Сонымен қатар, үш құрамдасты интеграцияланған жүйе бойынша ЖТС-ыназайту осындай үш құрамдасты интеграцияланған жүйе орнатылған салық кезеңінде, сондай-ақ осындай сатып алу жүргізген салық кезеңінен кейінгі салық кезеңінде жасалады.

Бұдан басқа, оңайлатылған декларация негізіндегі арнулы салық режимін пайдаланатын дара кәсіпкерлермен қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды ынталандыру мақсатында ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою мақсаттары үшін 114 184 айлық есеп көрсеткішімөлшеріндегі айналымға, сондай-ақ оңайлатылған декларация негізіндегі арнулы салық режимін пайдалану бойынша АЕК-тің 70 048 еселенген мөлшері шегіндегікөрсетілген кірісіне, үш құрамдасты интеграцияланған жүйені міндетті түрде қолдана отырып, қолма-қол ақшасыз есеп айырысулар арқылы алған кірістері қосылмайды.

Өз кезегінде, Салық кодексінің 1-бабының 72-1) тармақшасына сәйкес үш құрамдасты интеграцияланған жүйе – деректерді тіркеу және беру функциясы бар бақылау-касса машинасынан, қолма-қол ақшасыз төлемдерді қабылдауға арналған жүйеден (құрылғыдан), сондай-ақ сауданы басқаруды, қызметтер көрсетуді, жұмыстар орындауды және тауарлардың есепке алынуын автоматтандыру жүйесімен жарақтандырылған жабдықтан (құрылғыдан) немесе интеграцияланған жүйенің барлық үш құрамдасын алмастыратын бағдарламалық-аппараттық кешеннен тұратын интеграцияланған жүйе.

Үш құрамдасты интеграцияланған жүйеге және оны есепке алуға қойылатын талаптарды, оны орнату және қолдану тәртібін уәкілетті орган мемлекеттік жоспарлау саласындағы орталық мемлекеттік органмен, байланыс саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органмен және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісу бойынша белгілейді.

Салық кодексінің 24-бабы 19) тармақшасына сәйкес уәкілетті органның сұрау салуы бойынша салық төлеушілер – тіркеу есебінде дара кәсіпкер немесе жеке практикамен айналысатын адам ретінде тұрған жеке тұлға, заңды тұлға бойынша, төлем карточкаларын пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыруға арналған жабдықты (құрылғыны) қолдану арқылы ағымдағы шотқа келіп түскен, күнтізбелік жыл үшін төлемдердің қорытынды сомалары жөнінде мәліметтер беруге міндетті.

Салық төлеушілердің санаттары мен тізімін, мәліметтерді ұсыну тәртібін, нысаны мен мерзімдерін уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісу бойынша белгілейді.

Осыған байланысты, ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетіүш құрамдасты интеграцияланған жүйеге және оны есепке алуға қойылатын талаптарды, оны орнату және қолдану тәртібін, екінші деңгейдегі банктердің қолма-қол ақшасыз есеп айырысу туралы деректерді беру туралы бұйрықты, сондай-ақ үш құрамдасты интеграцияланған жүйе немесе деректерді тіркеу және беру функциясы бар бақылау-касса машинасы орнату туралы ақпаратты және қолма-қол ақшасыз есеп айырысудан алынған кірістерді көрсету үшін (СЕН 910.00, 911.00) салықтық есептілік нысандарына өзгерістер енгізіледі.

Жоғарыда аталған мәселелер бойынша, толығырақ ақпаратты Сіз аумақтық мемлекеттік кірістер басқармаларында немесе Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің 45-08-49 телефоны арқылы білуіңізге болады.

Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің

басқарма басшысы м.а, Қоспанов Өмірзақ Сайлауұлы

 

 

«Льготы предусмотренные для бизнес-сообщества» !!!

 

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, доводит до сведения налогоплательщиков, что в целях стимулирования развития безналичных платежей и применения контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и передачи данных либо трехкомпонентной интегрированной системы Законом Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 241-VІ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес - среды и регулирования торговой деятельности», внесены изменения и дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее -Налоговый кодекс).

Так, пунктом 2-1 статей 686 и 687 Налогового кодекса предусмотрено, что индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на основе патента или упрощенной декларации вправе уменьшить индивидуальный подоходный налог на сумму 60 000 тенге, но не более чем на 50 процентов от исчисленной суммы налога в течении 2019 года на стоимость одной ККМ с функцией фиксации и передачи данных, приобретенной в течении 2019 года или на стоимость трехкомпонентной интегрированной системы в период с 1 января 2019 года до 1 января 2021 года.

При этом, по трехкомпонентной интегрированной системе, уменьшение ИПН производится за налоговый период, в котором установлена такая трехкомпонентная интегрированная система, а также за налоговый период, следующий за налоговым периодом такого приобретения.

Кроме того, в целях стимулирования безналичных платежей для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации предусмотрено не включение безналичного оборота, совершенного с обязательным применением трехкомпонентной интегрированной информационной системы, в порог по НДС в размере 114 184 месячных расчетных показателей, а также в предельный доход для применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации за полугодие - 70 048 месячных расчетных показателей.

В свою очередь, подпунктом 72-1) статьи 1 Налогового кодекса установлено, что трехкомпонентная интегрированная система – интегрированная система, состоящая из контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и передачи данных, системы (устройства) для приема безналичных платежей, а также оборудования (устройства), оснащенного системой автоматизации управления торговли, оказания услуг, выполнения работ и учета товаров, или программно-аппаратного комплекса, заменяющего все три компонента интегрированной системы.

Требования к трехкомпонентной интегрированной системе и ее учету, порядок ее установки и применения устанавливаются уполномоченным органом по согласованию с центральным государственным органом в области государственного планирования, уполномоченным государственным органом, осуществляющим реализацию государственной политики в области связи, и Национальным Банком Республики Казахстан.

Согласно подпункту 19) статьи 24 Налогового кодекса банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны по запросу уполномоченного органа представлять по налогоплательщикам – физическому лицу, состоящему на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, юридическому лицу сведения по итоговым суммам платежей за календарный год, поступившим на текущий счет посредством применения оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек.

Категории и список налогоплательщиков, порядок, форма и сроки представления сведений устанавливаются уполномоченным органом по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан.

Кроме того ставим в известность, что в настоящее время КГД МФ РК разрабатывается Приказ об утверждении требований к трехкомпонентной интегрированной системе и порядку ее учета, передаче банками второго уровня данных по безналичным платежам, а также вносятся дополнения в формы налоговой отчетности (ФНО 910.00, 911.00) по отражению данных об установке контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и передачи данных либо трехкомпонентной интегрированной системы, и доходах, полученных путем безналичных расчетов.

Более подробную информацию по вышеуказанным вопросам, Вы можете узнать в территориальных управлениях государственных доходов или в Департаменте государственных доходов по Жамбылской области по телефону 45-08-49.

И.о.Руководителя управления Департамента государственных доходов

по Жамбылской области Коспанов Умирзак Сайлауович

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить