×

Внимание

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 
Ежегодно в пожароопасный период сотрудниками Управления по чрезвычайным ситуациям города Таразприходится сталкиваться с проблемой палов сухой травы и увеличением количества пожаров, возникающих в результате сжигания прошлогодней сухой растительности.

Последнее время на территории города Тараз участились случаи горения сухой травы.

Возгорание сухой травы опасно, прежде всего, тем, что может вызвать серьезные пожары в сельских населенных пунктах, в степи. Задымление в районе дорог осложняет дорожно-транспортную обстановку. Кроме того, едкий дым от горящей травы очень вреден для здоровья, особенно в условиях сорокоградусной жары.

В целях предупреждения подобных возгораний на территории города ТаразУправление по чрезвычайным ситуациям города Тараза напоминают жителям города: помните, безопасность складывается из мелочей, а поэтому во время пожароопасного периода нужно строго соблюдать следующие правила:

- убирать со своих придомовых территорий сухую траву и бытовые сгораемые отходы;

- воздерживаться от разведения костров на своих участках;

- при проведении электросварочных и других работ, связанных с применением открытого огня, строго соблюдать все нормы и правила пожарной безопасности;

- не выжигать сухую траву и горючий мусор на территориях населенных пунктов, предприятий и организаций;

- следить за тем, чтобы окурки выбрасывались в строго отведенные для этого места и были тщательно затушены;

- не оставлять малолетних детей без присмотра, когда же в этом есть необходимость, нужно тщательно проверить, спрятаны ли спички, выключены ли электропечка, чайник, телевизор, утюг и т.д.

Будьте предельно внимательны и осторожны! А если вы стали свидетелем пожара. Если вы обнаружили горящую траву, немедленно примите меры по ее тушению. Такой пожар можно залить водой, если поблизости находится водоем или засыпать землей. Место тушения можно покинуть, лишь убедившись, что огонь не разгорится снова. Обязательно нужно поставить в известность о случившемся пожарную охрану, не оставайтесь равнодушными, немедленно сообщите о случившемся по телефону «101».

Старший инженер УЧС г.Тараз

капитан гражданской защиты Жапаров Дархан Рашидович

ӨРТТЕРДІҢСЕБЕБІ – ҚУРАПҚАЛҒАНШӨПТЕРДІҢЖАНУЫ

Жылсайынөрткеқауіптімезгілікезінде тараз қаласы ТЖБқызметкерлері құрғақшөптердіңөртенуіменалдыңғыжылғықұрғақөсімдіктердіжағусалдарынантуындағанөрттердіңсаныартуынакүресугебелбуды.

Соңғыкездеріқала аумағындааумағындақұрғақшөптер мен қамыстардыңөртенуіжиікездесуде.

Құрғақшөптердіңжануықауіпті, әсіресе, еңалдыменмаңыздыөрттердіңболуыауылдықелді-мекендерде, далалықаймақтардаәкеліпсоғуда. Аудандағы жолдардың түтінденуі жол-көлік жағдайын қиындатады. Соныменқатаржаныпжатқаншөптіңкөздіашытқыштүтініденсаулыққаөтезиян, әсіресеқырықградустықыстықкездерде.

Тараз қаласыаумағындааталғанжанужағдайларыналдын-алумақсатындаТараз қаласы Төтенше жағдайлар басқармасыныңқызметкерлеріқалатұрғындарынаескесалады: естесақтаңыздар, қауіпсіздікұсақ-түйектенжинақталады, сондықтанөрткеқауіптімезгілкездеріндекелесіережелердіқатаң сақтаған жөн:

- өзіңіздің үйіңіздің жанындағы аймақтан құрғақшөптердіжәнетұрмыстықжанғышқалдықтардыалыптастаңыз;

- өз аумақтарыңызда от жағудан бас тартыңыз;

- электрдәнекерлеужәнеашықоттыпайдалануғақатыстыбасқа да жұмыстардыжүргізукезінде, барлықнормалар мен өртқауіпсіздігіережелерінқатаңсақтаңыздар;

- елді-мекендер, кәсіпорындар мен ұйымдардың аумағында құрғақ шөптер мен жанғыш қоқыстарды жақпаңыздар;

- темекітұқылдарықатаңтүрдеарнайыорындарғатасталуынабақылаужасаңыздаржәнетолықсөндірілгенболуытиіс;

- кішкентайбүлдіршіндердіқараусызқалдырмаңыздар, егерқажетболғанжағдайдасіріңкелердіңқалыпкетпеуін, электрпештерінің, шәйнектердің, үтіктіңжәнет.б. сөндірілгендігінкөзжеткізіп, мұқияттексерукерек.

Мұқиятболыңыздаржәнеабайболыңыздар! Ал егерсізөртоқиғасынакуәболсаңыз, егерсізжаныпжатқаншөптердіанықтасаңыз, тез арада оны сөндірушараларын қолданыңыз. Мұндайөртоқиғасыкезіндеегероныңжанындасуаторналасқанболсаоған су шашыпнемесетопырақсебуарқылысөндіругеболады. Өрторнынанжалынныңқайтаөрлемеуінекөзжеткізгенненкейіншығуғаболады. Орыналғаноқиғажайындаміндеттітүрдеөртсөндіруқызметінехабардаретуқажет, немқұрайлықалмаңыздар, дереутуындағанөрттуралы «101» телефонынахабарлаңыздар.

Тараз қаласы Төтенже жағдайлар басқармасының аға инженері

азаматтық қорғау капитаны Жапаров Дархан Рашидұлы

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить